Asahi Shizen kan

(450m — 760m)

snow report 24 μέρες πριν

suggest

13 cm
24 μέρες πριν
clear rain showers rain showers heavy rain clear
Σταθμός βάσης 450 m
3150m 3250m 3150m 3100m 2750m
Hagurosan

(312m — 377m)

suggest

submit a report

clear clear rain showers heavy rain rain showers
Σταθμός βάσης 312 m
3100m 3300m 3150m 3000m 2700m
Hanagasa Kogen

(300m — 400m)

snow report 24 μέρες πριν

suggest

14 cm
24 μέρες πριν
clear clear part cloud heavy rain clear
Σταθμός βάσης 300 m
2950m 3400m 3250m 3000m 2700m
Honoki Daira

(1200m — 1550m)

snow report 22 μέρες πριν

suggest

2 cm
22 μέρες πριν
clear rain showers part cloud heavy rain rain showers
Σταθμός βάσης 1200 m
3100m 3300m 3250m 3150m 2900m
Kamuro

(323m — 479m)

snow report 24 μέρες πριν

suggest

10 cm
24 μέρες πριν
clear clear rain showers heavy rain clear
Σταθμός βάσης 323 m
3000m 3350m 3250m 3000m 2650m
Kuriko Kokusai

(570m — 920m)

snow report 24 μέρες πριν

suggest

11 cm
24 μέρες πριν
clear rain showers part cloud heavy rain rain showers
Σταθμός βάσης 570 m
3150m 3300m 3250m 3200m 2900m
Kurobushi Kogen - Jungle Jungle

(700m — 1030m)

snow report 24 μέρες πριν

suggest

21 cm
24 μέρες πριν
clear clear part cloud heavy rain clear
Σταθμός βάσης 700 m
2950m 3400m 3250m 3050m 2750m
Matsuyama

(205m — 280m)

suggest

submit a report

clear rain showers rain showers heavy rain clear
Σταθμός βάσης 205 m
3150m 3250m 3100m 3050m 2750m
Omoshiroyama Kōgen Ski Park

(460m — 900m)

snow report 24 μέρες πριν

suggest

20 cm
24 μέρες πριν
clear part cloud part cloud heavy rain clear
Σταθμός βάσης 460 m
3000m 3400m 3250m 3150m 2800m
Sun Marina Tamaniwa Ski Park

(410m — 600m)

snow report 24 μέρες πριν

suggest

5 cm
24 μέρες πριν
clear part cloud part cloud heavy rain clear
Σταθμός βάσης 410 m
3150m 3200m 3150m 3100m 2800m
Taranokidai

(260m — 365m)

suggest

submit a report

clear clear rain showers heavy rain rain showers
Σταθμός βάσης 260 m
3100m 3300m 3100m 3050m 2700m
Tendo Kogen

(600m — 690m)

snow report 24 μέρες πριν

suggest

20 cm
24 μέρες πριν
clear part cloud part cloud heavy rain clear
Σταθμός βάσης 600 m
3000m 3400m 3250m 3100m 2800m
Tengendai Kogen

(920m — 1820m)

snow report 22 μέρες πριν

suggest

7 cm
22 μέρες πριν
clear rain showers part cloud heavy rain clear
Σταθμός βάσης 920 m
3150m 3300m 3200m 3150m 2900m
Yamagata Akakuara

(350m — 700m)

snow report 24 μέρες πριν

suggest

13 cm
24 μέρες πριν
clear clear part cloud heavy rain clear
Σταθμός βάσης 350 m
2950m 3350m 3250m 3000m 2700m
Yamagata Zao Onsen

(780m — 1661m)

snow report 22 μέρες πριν

suggest

opens in 192 days 1 cm
22 μέρες πριν
clear part cloud part cloud heavy rain clear
Σταθμός βάσης 780 m
3050m 3350m 3200m 3200m 2800m
Yokone

(136m — 356m)

suggest

submit a report

clear part cloud light rain heavy rain clear
Σταθμός βάσης 136 m
3200m 3150m 3050m 3000m 2800m
Yonezawa

(475m — 800m)

snow report 24 μέρες πριν

suggest

11 cm
24 μέρες πριν
clear rain showers part cloud heavy rain rain showers
Σταθμός βάσης 475 m
3150m 3300m 3250m 3200m 2900m
Yudonosan

(530m — 760m)

snow report 24 μέρες πριν

suggest

12 cm
24 μέρες πριν
clear rain showers rain showers heavy rain rain showers
Σταθμός βάσης 530 m
3150m 3300m 3100m 3050m 2700m
Zao Liza World

(1100m — 1700m)

snow report 22 μέρες πριν

suggest

5 cm
22 μέρες πριν
clear part cloud part cloud heavy rain clear
Σταθμός βάσης 1100 m
3050m 3350m 3200m 3200m 2850m
Zao Sarukura

(710m — 880m)

snow report 24 μέρες πριν

suggest

18 cm
24 μέρες πριν
clear part cloud part cloud heavy rain clear
Σταθμός βάσης 710 m
3100m 3350m 3200m 3200m 2800m